web analytics

งานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

งานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

(The 236th Year of Rattanakosin City under Royal Benevoence)ณ บริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงทพมหานคร ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์236_1

นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี ภายใต้ชื่องานว่า “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”        เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สร้างความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการนำมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มานำเสนอ  สู่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และจัดพิธีเปิดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ด้วยมหกรรมริ้วขบวนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล”236_2

โดยในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงร่วมโชว์ในริ้วขบวน นำโดย เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก), พงศกร เมตตาริกานนท์ (เต้ย), กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล (มะปราง) และ กรกันต์  สุทธิโกเศศ (อาร์ม)236_3

ริ้วขบวนจะดำเนินไปตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน ผ่านศาลฎีกา เข้าซอยหน้าพระธาตุ มุ่งหน้าโรงละครแห่งชาติ ขบวนความยิ่งใหญ่สวยงาม ตระการตา ถ่ายทอดเรื่องราว ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร คุณูปการพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่จารึกไว้  บนแผ่นดิน ให้ชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนตระหนักถึงความสามัคคี  ความเป็นปึกแผ่นของคนไทยทุกคนจวบจนปัจจุบัน โดยริ้วขบวนจะประกอบด้วยขบวนต่างๆ ดังต่อไปนี้236_4

  • ฉลองมหามงคลสมโภชน์ ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ : ขบวนตราสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรี
  • รัชกาลที่ ๑ : สร้างบ้าน แปงเมือง : จำลองกระบวนพยุหยาตราสถลมารค กองทัพ ม้าศึก เหล่าทหาร
  • รัชกาลที่ ๒ : ฟูเฟื่องวรรณกรรม : ขบวนการแสดงโขน ตอน พระรามข้ามสมุทร
  • รัชกาลที่ ๓ : เลิศล้ำเศรษฐกิจ : การแสดงงิ้วจีน และกายกรรม แสดงถึงการเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของชาวจีนในรัชสมัยนั้น
  • รัชกาลที่ ๔ : แนวคิดอารยะ : การแสดงละครสั้น เรื่อง สนธิสัญญาเบาริ่ง
  • รัชกาลที่ ๕ : วัฒนะสู่สากล : การแสดงประกอบเพลงโยสลัม
  • รัชกาลที่ ๖ : มากล้นการศึกษา : ขบวนปี่สก็อตวชิราวุธ และการแสดงสวนสนามของเหล่าลูกเสือ
  • รัชกาลที่ ๗ : ประชาธิปไตย : ระนาดโหมโรง ร้อง เล่น เต้นรำ ฟลอร์ศาลาเฉลิมกรุง
  • รัชกาลที่ ๘ : นำไทยสามัคคี : การแสดงเชิดสิงโตและมังกรจีน236_5

๑๐. รัชกาลที่ ๙ : บารมีพระมากล้น : การจำลองเรือสุพรรณหงส์ และการแสดงนารายณ์ทรงสุบรรณ

๑๑. รัชกาลที่ ๑๐ : ประชาชนเปี่ยมสุข : ขบวนอาสาน้ำใจ รวมพลังไทย ให้ร่มเย็น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายใต้นโยบาย 5 F ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการ  ที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย FASHION, FESTIVAL, FOOD, FIGHTING และ FILM ซึ่งถูกออกแบบให้กิจกรรมภายในงาน ครอบคลุมทั้ง 5 F ดังกล่าว236_6

๑. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาที่อยู่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  โดย

(๑) จัดอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ และความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ

ในเกาะรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

(๒) จัดทัศนศึกษาโดยนำชมสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์

(๓) จัดพิมพ์หนังสือ “กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่   กลุ่มเป้าหมาย คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไป

236_7

๒. กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่

(๑) พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๓๗ รูป

(๒) กิจกรรมไหว้พระ เสริมสิริมงคล ณ วัดและศาสนสถานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

(๓) สักการะพระแก้ว และชมความงดงามของโบสถ์วังหน้า

(๔) กิจกรรมรำลึกบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรี

๓. กิจกรรม “เสน่ห์ไทยเมื่อวันวาน” ประกอบด้วย

(๑) นิทรรศการ “เทิดไท้บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

(๒) สาธิตการทำขนมและอาหารชาววัง

(๓) สาธิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแบบดั้งเดิม

(๔) การละเล่นเด็กไทย

(๕) บริการให้เช่าเครื่องแต่งกายย้อนยุค

236_8

(๖) การแสดงแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย จาก ๗๗ จังหวัด “งามวิจิตรภูษา ภัตราภรณ์

อัตลักษณ์ไทย อัตลักษณ์ถิ่น” และการแสดงแบบเครื่องแต่งกายชุดไทย ๙ รัชกาล

“งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

(๗) การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย

(๘) การแสดงมหกรรมพื้นบ้านนานาชาติ

๔. กิจกรรมการเสวนาวิชาการ  หัวข้อ  รัตนโกสินทร์ราชธานีศรีสมโภชและย่านเก่าเล่าเรื่องเพลงพื้นบ้าน

กรุงรัตนโกสินทร์ ณ โรงละครวังหน้า

236_9

๕. กิจกรรม “เสน่ห์บางกอก” ณ สวนสันติชัยปราการ ประกอบด้วย

(๑) นิทรรศการวิถีวัฒนธรรมชุมชนบางลำพู

(๒) เยี่ยมชมวิถีชีวิตในชุมชนโดยมัคคุเทศก์น้อยในพื้นที่

(๓) การสาธิตและจำหน่าย “ของดี วิถีชุมชน” จาก ๕๐ เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร236_10

๖. กิจกรรมตลาดประชารัฐจากทั่วทุกภูมิภาค “ไทยนิยม ไทยยั่งยืน” ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ชมการสาธิตและจำหน่าย “ของดีบ้านฉัน” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของแต่ละภาค

๗. กิจกรรม “เยี่ยมยลชมวัง หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์” โดยการจัดรถให้สำหรับผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ วัง และหอศิลป์ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกลุ่มพิพิธภัณฑ์ วัง และหอศิลป์ ให้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกรุงฯ ในช่วงระยะเวลาที่จัดงานด้วย

๘. กิจกรรม “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙” โดยเปิดให้ชม ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า

๙. กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมไทยในรัชกาลที่ ๑๐       236_12

Share Button

admin