web analytics

“ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม” จัดงานแถลงข่าววันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี ถ.สีลม

“ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม” จัดงานแถลงข่าววันอังคารที่ 31 มกราคม 2560   เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี ถ.สีลม

          “ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม” จัดงานแถลงข่าวในประเด็นบทบาทภาคธุรกิจและประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประมงไทย”  โดยมี คุณสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน คุณบรรจง นะแส ผู้อำนวยการสมาคมรักษ์ทะเลไทย คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย คุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล  ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) คุณสะมะแอ  เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย คุณชัยรัตน์ ราชปักษี อดีตแรงงานบนเรือประมง เป็นผู้แถลง.

Share Button

t