web analytics

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญ “เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ”

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญ “เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งหวังให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทุกโรค อีกทั้งในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยมีวันที่ 12 ตุลาคม วันข้อสากล และ 20 ตุลาคม วันกระดูกพรุนสากล ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ห่วงใยสุขภาพกระดูกทุกข้อของคนไทย ในทุกช่วงวัย และความพร้อมที่จะให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อด้วยทีมศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เฉพาะทางครบทุกสาขา จัดโครงการบริการทางการแพทย์ด้านโรคกระดูกและข้อรณรงค์ให้คนไทยดูแลใส่ใจสุขภาพกระดูกและข้อภายใต้แคมเปญรณรงค์ “เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” กับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ภายในงานมีบริการตรวจเช็กความหนาแน่นของกระดูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย บริการตรวจปรึกษาจากทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อร่วมวางแผนการดูแลรักษาให้ทุกปัญหา ทุกอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ และกายภาพบำบัดรักษาอาการปวดเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้อัพเดทนวัตกรรมการผ่าตัดรักษาโรคทางกระดูกและข้อ และจับเทรนด์พฤติกรรมเสี่ยงของคนในยุคสังคม 4.0 ต่อโรคทางกระดูกและข้อ  ด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนภัย ให้ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รณรงค์ให้คนไทยเอาชนะทุกข้อ เพราะกระดูกที่แข็งแรง

                       ข้อที่เคลื่อนไหวดี จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสนุกในทุกกิจกรรม และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมทุนสานต่อพระปณิธานในกิจกรรม “แค่เราวิ่งก็เท่ากับได้ช่วย” ร่วมวิ่งออกกำลังกายบนลู่วิ่ง หรือร่วมบริจาคผ่านการสนับสนุนเสื้อออกกำลังกาย เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานเปิดแคมเปญรณรงค์“เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” กับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า “ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ได้ขยายการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชนโดยมีศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริการรักษาพยาบาลและการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านระบบสุขภาพที่สำคัญและยั่งยืนของประเทศไทย เนื่องด้วยพฤติกรรมของคนในยุคสมัยนี้ ทำให้พบว่ามีผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นจำนวนมาก และยังพบได้ในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นปัญหาที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่และอาจนำ ไปสู่ภาวะอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการเพื่อให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมความรู้ด้านโรคกระดูก และข้อให้กับประชาชน

โดยทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อพร้อมด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์การกีฬา และกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อร่วมกันดูแลส่งเสริมสุขภาพในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มประชากรสูงอายุให้ได้ตระหนักถึงสุขภาวะและความเจ็บป่วยของตนเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจะช่วยวางแผนการดูแลและรักษา ให้คำแนะนำเพื่อลดพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่างๆพร้อมบริการที่ส่งเสริมการดูแลฟื้นฟูสุขภาพกระดูกและข้อ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพกระดูกและข้อที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานสนองพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยและเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทย”

มหกรรมสุขภาพกระดูกและข้อ ภายใต้แคมเปญรณรงค์ “เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” กับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมงานได้อุ่นเครื่องเช็ก Status สุขภาพกระดูกและข้อ โดยการทำ  แบบประเมินเช็กสุขภาพทุกจุด ประเมินระดับอาการปวดของทุกข้อในร่างกาย ประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม ภาวะกระดูกพรุน  ตรวจความหนาแน่นกระดูก ทดสอบความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกาย และรับการตรวจปรึกษากับทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อและแพทย์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตลอดจนถึงการให้บริการทางกายภาพบำบัดรักษาอาการปวดจากการทำงาน การเล่นกีฬา หรือความเสื่อมร่างกาย จากคลินิกกายภาพบำบัด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ เปิดประตูสู่ “เทคโนโลยีผ่าตัดชนะทุกข้อพิชิตทุกโรคกระดูกเสื่อม” โดยทีมแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า, นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์, นายแพทย์ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย, นายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ และนายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย และเสวนาในประเด็นการจับเทรนด์พฤติกรรมคนในยุคสังคม 4.0 ที่เสี่ยงต่อโรคทางกระดูกและข้อต่างๆ 4 ด้านในหัวข้อ “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” ได้แก่ นิ้วล็อคมือชาของฝากนักแชท, Text Neck Syndrome  โรคฮิตในยุคสังคมก้มหน้า, ออกกำลังกายอย่างไรที่ช่วยชะลอข้อเข่าเสื่อม และการเสริมสร้างกระดูกเบอร์D ด้วยวิตามินดี ชะลอภาวะกระดูกพรุน”

โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณโย – ยศวดี หัสดีวิจิตร ดาราสาวนักวิ่ง และคุณเต้ย – พงศกร เมตตาริกานนท์ ดารานักแสดงที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และขึ้นเวทีเสวนากับทีมแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมด้วยกิจกรรม “แค่เราวิ่งก็เท่ากับได้ช่วย” กิจกรรมระดมทุนร่วมสานต่อพระปณิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมวิ่งออกกำลังกายบนลู่วิ่งเพื่อสุขภาพกระดูกและข้อที่แข็งแรง ทุก 1 กิโลเท่ากับการร่วมบริจาค 200 บาทจากหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค หรือสามารถร่วมบริจาคผ่านการสนับสนุนเสื้อออกกำลังกายโครงการ “เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” ราคา 300 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนโครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อนึ่ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ผนึกความเชี่ยวชาญบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพขยายการให้บริการด้านการรักษาครอบคลุมทุกปัญหาในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทางกระดูกและข้อ และให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านกระดูกและข้ออย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI 3 Tesla) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) และการรักษาที่ครอบคลุมการผ่าตัดรักษาโรคทางกระดูกด้วยเทคนิคที่ทันสมัยโดยทีมศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขา ได้แก่ 1. การผ่าตัดส่องกล้องทางมือ ข้อศอก และจุลศัลยกรรม (Hand and Upper Extremity) 2. การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง (Minimally Access Spine Surgery) 3. การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมจากภาวะข้อเข่าเสื่อม (Total /Unicompartment Knee Arthroplasty) 4. การผ่าตัดแผลเล็กรักษากระดูกหักจากสาเหตุต่างๆ (Minimally Invasive Fracture Surgery) 5. การผ่าตัดรักษามะเร็งกระดูก โดยการใช้เทคนิคการผ่าตัด ที่ทันสมัยประกอบกับการบรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูหลังการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติรวดเร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อทั่วไปและเฉพาะทางด้านต่างๆ สามารถติดต่อเข้ารับบริการ ได้ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆที่มีการแพร่กระจายมายังกระดูก สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 0 2765 5796  หรือ 0 2576 6000

Share Button

admin