5 ภาคส่วนสานต่อ “รวมพลังตามรอยพ่อ” ปี 4 บรรลุผลสร้าง “ป่าสักโมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชา

                       หลัง วันแห่งการรวมพลังสามัคคีของทุกภาคส่วน ในโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และรายการเจาะใจ พร้อมดารานักแสดง ได้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์  ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์  บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี และเครือข่ายประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ กว่า 4,000 คน ได้ผนึกกำลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 โดยร่วมกันสร้าง ป่าสักโมเดล ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุด ในพื้นที่ 600 ไร่ ของห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม โครงการฯ จึงได้จัดพิธีรวมพลังสานต่อโครงการฯ ขึ้นเมื่อวันที่ กันยายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมการตั้งตั้งปณิธานและคำมั่นสัญญาร่วมกันที่จะสานต่อการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาในการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน 

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กล่าวว่า เราได้เห็นพลังสร้างสรรค์และพลังสามัคคีของ คนมีใจ’ และ เครือข่ายที่เข้มแข็งมาร่วมกันสร้างห้วยกระแทกแห่งนี้ให้เป็น ป่าสักโมเดล ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ ด้วยการสร้างหลุมขนมครกในรูปแบบต่างๆ ตามสภาพภูมิสังคม ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบสูง และสร้างแท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานโจน นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติในฐานต่างๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคน สร้างเครือข่าย และเกิดการขยายผลต่อๆ ไปตามเป้าหมายของโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้ ป่าสักโมเดล แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์กับชาวลพบุรีและประชาชนในแถบลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำอื่นๆ ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ด้าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้กล่าวว่า 

ตลอด 5 วันที่ผ่านมา พลังสามัคคีของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง ป่าสักโมเดล’ จนบรรลุเป้าหมายในขั้นต้น คือ ความมหัศจรรย์ของหัวใจของทุกคนและเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสานต่อและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้เป็นที่ประจักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ ป่าสักโมเดล’ คือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่จะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่จำลอง หลุมขนมครก’ เพื่อใช้ในแก้ปัญหาการจัดการน้ำในแต่ละภูมิสังคมได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม 5วันของโครงการฯ ยังนับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศเข้าร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาในการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่าทำงานแล้วต้อง ได้งาน ได้เพื่อน ได้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากนี้สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายภาควิชาการจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำจะได้ใช้ศูนย์เรียนรู้ ป่าสักโมเดล’ แห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกและดูงานสำหรับนักศึกษาที่สนใจ เป็นสถานที่ศึกษาวิจัย รวมถึงสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลพื้นที่ และมอบหมาย เครือข่ายลพบุรี’ ซึ่งมีผู้ใหญ่อ้อย-นางอุทุมพร สุขแพทย์ เป็นแกนนำ เชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ ในลพบุรี และเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆ เพื่อใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์สร้าง คนมีใจ’ และ เครือข่าย’ ที่เข้มแข็งต่อไป

พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เจ้าของพื้นที่ห้วยกระแทกซึ่งปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชา “ป่าสักโมเดล” กล่าวถึงการเตรียมการเพื่อสร้างความยั่งยืน หลังกิจกรรมร่วมสร้าง “ป่าสักโมเดล” ผ่านพ้นไปว่า หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ตั้งนายทหาร และพลทหาร จำนวน 21 นาย มาประจำการศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ คือภาครัฐร่วมกับภาคประชาชน เพื่อร่วมบริหารจัดการพื้นที่ ป่าสักโมเดล’ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ที่เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมไปทั่วประเทศตามเป้าหมายต่อไป

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตัวแทนภาคีภาคประชาชน ได้กล่าวถึงแผนงานและความร่วมมือ ในการสานต่อ “ป่าสักโมเดล” ต่อไปว่า นอกจากเหนือจากการสนับสนุนในการสร้าง ‘ป่าสักโมเดล เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแล้ว จังหวัดลพบุรีมีแผนในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์พื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งสันทนาการแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีโดยจะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นเส้นทางจักรยาน ปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้สนใจให้เข้ามาเยี่ยมชมให้มากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าศูนย์การเรียนรู้ ป่าสักโมเดล นี้ จะเป็นทั้งสถานที่ศึกษาศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของลพบุรีที่จะสร้างความประทับใจต่อผู้เยี่ยมชมได้อย่างแน่นอน” 

โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีที่ เดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนา  ลุ่มน้ำป่าสักด้วยศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน ได้รวมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งจากทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน เพื่อสร้าง “ป่าสักโมเดล” ณ ห้วยกระแทก จ.ลพบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกในลุ่มน้ำป่าสัก ณ ห้วยกระแทก อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดตามชมการเข้าร่วมกิจกรรมของดารานักแสดงรวมทั้ง คนมีใจและ เครือข่าย ที่เข้มแข็งแบบเรียลลิตี้ได้ ในรายการเจาะใจ จำนวน 3 ตอน คือ วันพฤหัสบดีที่ 310 และ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21.25 น. ทาง MCOT HD ช่อง 30 และสามารถเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสัก ให้กลายเป็นต้นแบบลุ่มน้ำแห่งการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืนได้ในโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 4  ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรือ รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

14191967_626422320864700_5753673561048457867_n14191910_626454260861506_8386834995565950847_n14238213_626454014194864_843994744586294557_n

14183738_627633600743572_236415788801688372_n14203108_627633450743587_3979469636238091360_n14237696_627633437410255_1650097041076645847_n1491 4504 5381

14192781_626454100861522_3715023246313865580_n14232976_626944067479192_3913741450954314750_n

dsc04589 dsc04591 dsc04593 dsc04594

Share Button