“EDUdigital 2019” ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อน AI สู่เทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 23 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” การพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นให้ประเทศไทยเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สัมฤทธิ์ผล

โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1, นายธนารัชต์  สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้การต้อนรับ

สำหรับงานประชุม “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ สนองนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และข้อสั่งการ 5 ข้อของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ การสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอินเตอร์เน็ต, การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงระบบดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม, การนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analysis มาส่งเสริมการเรียนรู้, การส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัล และการรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อมา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจงานพร้อมร่วมชมบูธอบรมการบรรยายนวตกรรมดิจิทัล อาทิ “นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยียุค AI” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, “จะป้องกันตัวอย่างไรให้ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์” โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน และ “ห้องเรียน 4.0 : สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรมด้วย Digital Technology โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

นอกจากนี้ครู-อาจารย์ ที่มาร่วมงานประชุมยังได้เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาผ่านระบบ Bringing Virtual and Augmented Reality (AR & VR) to every school การทะลายความเหลื่อมล้ำและเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้างด้วยโลกเสมือนจริง (AR & VR) ก่อนที่จะเข้ารับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชากด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Share Button