web analytics

กรมการข้าว เตรียมมอบ 9 ตราสินค้าข้าว ต่อยอดสู่ธุรกิจมืออาชีพ

กรมการข้าว เตรียมมอบ 9 ตราสินค้าข้าว ต่อยอดสู่ธุรกิจมืออาชีพ

กรมการข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัด พิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ 2560” เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ในการเพิ่มมูลค่า และยกระดับราคาข้าวไทย ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ02 โดยการจัดทำตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ให้มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือ และสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจค่าปลีกสมัยใหม่ได้ โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมมอบตราสินค้าให้เกษตรกร จำนวน 9 ตราสินค้า ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง รัชดาแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัชดาซิตี้ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงตราสินค้าข้าวจากเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ตราสินค้า ให้ผู้สนใจได้เข้าชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบเหล่านี้ ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

03

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5612370 , แฟกซ์ 0-2561-3236 หรือ http://www.ricethailand.go.th

Share Button
admin

admin