web analytics

“กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

“กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

เมื่อวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น.ที่ผ่านมา  “นายพิชิต อัคราทิตย์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค พระนคร กรุงเทพฯ  166081

โดยมี “นายจิรุตม์ วิศาลจิตร” อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม และประชาชนจิตอาสาต่างๆ ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าได้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยวและจราจรขนส่งทางน้ำ 166645

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง จะมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย บริเวณแม่น้ำลำคลองทั่งประเทศ ซึ่งอาจเกิดเหตุและอันตรายต่อประชนได้หากไม่มีมาตรการป้องกัน ดังนั้นกรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันปัญหาและเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง อันนำไปสู่ประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุได้ดีมากยิ่งขึ้น.166657

Share Button
admin

admin