web analytics

กระทรวงอุตฯ ชูงาน “Thailand Industry Expo 2018”

กระทรวงอุตฯ ชูงาน “Thailand Industry Expo 2018”

กระทรวงอุตสาหกรรม คิกออฟงาน “Thailand Industry Expo 2018” เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตด้วยสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอกย้ำขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด“เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” พร้อมโชว์ศักยภาพทุกคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความพร้อมการจัดงาน  Thailand Industry Expo 2018 ว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผนึกกำลังพร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร นำเสนอแนวคิดหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “Thailand Industry 4.0: Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของกระทรวงฯ ในด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ก็คือ การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยที่ได้กำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ที่มีศักยภาพ (5 First S-Curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง/เชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (5 New S-Curve) หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ได้แก่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร

“ผมเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี มีการลงทุนเติบโตไม่ร้อยกว่าร้อยละ 10 และมีมูลค่าการส่งออกเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ซึ่งจะเป็นอัตราการขยายตัว ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ภายใน 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายอุตตม กล่าว

การจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย : Thailand Industry 4.0: Change to Shift” เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยกำหนดจัดงานวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค   เมืองทองธานี ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้นกว่า 200,000 คน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการรวมกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกโซนต่าง ๆ ได้แก่

  1. โซน Royal Pavilion เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  2. โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shift 4.0) นําเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก ประเด็นสําคัญ และปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
  3. โซน Global & SME Innovation Showcase เป็นพื้นที่หลักในการนําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มี นวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ
  • กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
  • กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  1. โซน Business Matching เป็นการดําเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากเมืองต่างๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain
  2. โซน University & Maker Club เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากําลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่ Maker Club ที่นําเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศสู่ “Thailand 4.0” พร้อมกิจกรรม Workshop
  3. โซน Premium Outlet ซึ่งเป็นการคัดสรรสินค้าและบริการ คุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ มากกว่า 300 ร้านค้า มาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถาบันการเงินมานําเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึง  แหล่งเงินทุน ลดข้อจํากัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หัวข้อ รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มการผลิต และการบริการ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และกิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ

Share Button
admin

admin