web analytics

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวสหประชาชาติ ในวิถีของ “ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์”

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวสหประชาชาติ  ในวิถีของ “ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์”

          การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยองค์กรสหประชาชาติ  เพื่อนำมาใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมเดินหน้านำแนวคิดดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ

t

t