web analytics

ครบรอบ 87 ปี ศาลาเฉลิมกรุง

ครบรอบ 87 ปี ศาลาเฉลิมกรุง

โรงมหรสพหลวงพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7…….พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงเนื่องในวันครบรอบ 87 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  โดยมีการแสดง รำบวงสรวง “ชุดนาฏกรรมอำนวยพร” จากนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง  ซึ่งเป็นการรวมตัวละครเอกของโขน พระนารายณ์ พระลักษมี ทศกัณฐ์ หนุมาน มาร่วมรำบวงสรวง เพื่ออำนวยอวยพรให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและผู้ที่มาร่วมในโอกาสสำคัญนี้ ให้มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์เป็นสวัสดิมงคลสืบไป

​          จากนั้น พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานมอบทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” ให้แก่ศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทยจำนวน 2 ทุนให้แก่ สถาพร สนทอง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และกนกวรรณ์ วรรณมาศ ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนมารับมอบ และมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” จำนวน 7 ทุน ได้แก่ ชาลี อินทรวิจิตร(ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ), สมสุข ประณต, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, นภาพร หงสกุล, กานดา นามแย้มแป้น เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป

โดยมี นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ให้การต้อนรับและดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยคณะกรรมการและครอบครัวศาลาเฉลิมกรุงเข้าร่วมงาน อาทิ คุณจันทนี ธนรักษ์, วิชา วรมาลี, อนันต์ ไววิทยะ, วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ), ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ), ไพฑูรย์ เข้มแข็ง, บุนนาค ทรรทรานนท์, วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์, ชรินทร์ พรหมรักษ์, และคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง อาทิ สมมาตร ไพรหิรัญ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ชรัส เฟื่องอารมย์, กัณพล ปรีดามาโนช(ปิง ฟรุ๊ตตี้), นัฎฐา ลอยด์, วิทยา – วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์, ปิยสุดา จันทรสุข, เศรษฐศิริ นวลสนิทเป็นต้น พร้อมด้วยสื่อมวลชน มาร่วมในพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าวันดีนี้ด้วย

​          ศาลาเฉลิมกรุง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์จำนวน 9 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคสมัยนั้นและพระราชทานนาม “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร 150 ปี ณ วันนี้ 87 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงได้ยืนหยัดผ่านวันเวลาหลายยุคหลายสมัยด้วยบทบาทอันหนักแน่นมั่นคง รองรับผู้คนด้วยความบันเทิงครบทุกรูปแบบ ทั้งการภาพยนตร์ โขน ละครและดนตรี เป็นโรงมหรสพที่นำเสนอการแสดงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา โรงมหรสพหลวง  ศาลาเฉลิมกรุงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยว และจัดการแสดงหลากหลายเพื่อความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว โดยยึดมั่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อทำนุบำรุงรักษาศาลาเฉลิมกรุงไว้ให้เป็นโรงมหรสพพระราชทานสมดังพระราชประสงค์สืบไป

Share Button
admin

admin