web analytics

คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

นับเนื่องจากคอนเสิร์ตโดย ศิลปิน จิตรกร และนักดนตรี นามดินป่า จีวัน หรือ วงดนตรีจีวันแบนด์ ได้กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตธรรมะเต็มรูปแบบ ร่วมกับกัลยาณมิตรจัดกิจกรรมครั้งแรกคือ คอนเสิร์ต “เปิดดวงตา” ในวาระ ครบรอบ100 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และจัดติดต่อกันตลอด 12 ปีที่ผ่านมา  มาในปีนี้ 2562 จึงถึงวาระแห่งการ จัดงานเพื่อเป็นการรวบรวมผลงานต่างๆของจีวันแบนด์และบทเพลงธรรมะ ที่จัดทำ สร้างสรรค์ แด่ครูบาอาจารย์  ดังนั้นในตลอด 12-13 ปี ที่ผ่านมา ความตั้งใจจริงที่จะนำบทเพลงธรรมะสู่ยุวชน จึงมีความมั่นคงและทำอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ครั้งนี้ ปี 2562 มูลนิธิธรรมดี  และกลุ่มศิลปะเปิดจิต/จีวันแบนด์ ร่วมกับกัลยาณมิตร กำหนดจัด คอนเสิร์ตการกุศลจีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร “ การแจกดวงตา” เปรียบคือ ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาแห่งธรรม ที่จะแจกจ่ายแด่ผู้คนที่สนใจ และต้องการรับรู้ เพื่อนำไปใช้แก้ไขความทุกข์ หรือการออกจากทุกข์ การหมุนกงล้อแห่งธรรม คือการเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกล พลังแห่งกงล้อธรรมจักรที่มีอานุภาพ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของมนุษย์   โดยกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปีหมุนกงล้อพระธรรมจักร จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครอักษรา เวลา 14.00-17.30 น.

โดยมีศิลปินรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณจรัญ ภักดีธนากุล / คุณสุนทรี เวชานนท์ / คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ / คุณอิสริยา คูประเสริฐ และ คุณเจ มณฑล จิรา ร่วมบรรเลงโดยวงออเครสต้าถึง 2 วง คือ วงมาแตร์เดอีออร์เครสตร้า โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และวงรุ่งอรุณ ป๊อป ออร์เครสตร้า แห่งโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งทั้ง 2 วงคือ เป็นวงนักเรียนเยาวชนที่มีคุณค่าและได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในบทเพลงดนตรีธรรมะอันมีความสำคัญยิ่งต่อการปลูกฝังธรรมะ และ

การพัฒนาตนเองในทุกๆด้านที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต โดยเฉพาะคุณธรรมและจริยธรรม พันธกิจที่สำคัญต่อโลกและสังคม เพื่อสร้างความรัก ความเมตตาให้เกิดขึ้น จึงเป็นเป้าหมายหลัก ที่มูลนิธิธรรมดี และ จีวันแบนด์/กลุ่มศิลปะเปิดจิต รวมถึงกัลยาณมิตรจัดกิจกรรม เห็นร่วมกันเพื่อบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์ แห่งความดี ความงาม ให้เติบโตขึ้นในใจ เพื่อแปรเปลี่ยนจิตใจให้อ่อนโยน เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา เพื่อรังสรรค์สังคมที่น่าอยู่และดีงาม

แนวคิดของคอนเสิร์ต

1.มาจากภาพแจกดวงตา

2.มาจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

3.เนื่องในโอกาสครบรอบ 12ปี ถือเป็นเวลาน่าทบทวนงานที่ทำมาทั้งหมด

วัตถุประสงค์ในการจัดคอนเสิร์ต

1.เพื่อสืบทอดแนวความคิดเรื่อง 9ตา ของท่านพุทธทาสภิกขุ และแสดงบทเพลงธรรมที่จีวันแบนด์ได้สร้างสรรค์แด่ ครูบาอาจารย์ รูปต่างๆ อาทิ ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ, สมเด็จพระญาณสังวรฯ  (พระสังฆราชองค์ที่ 19), คอนเสิร์ต  เราคือคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 / A Bomb of Love แด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9, คอนเสิร์ตพุทธชยันตี 2600ปีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, หลวงพ่อชา สุภัทโท, หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ, หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ, พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี และ พระมหาวิเชียร ชินว์โส

2.เพื่อให้ธรรมถึงคน และให้คนถึงธรรม

3.เป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัท คือ การดึงศีลธรรมกลับมา ก่อนที่โลกาจะวินาศ

Share Button
admin

admin