web analytics

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงใต้ ขับเคลื่อนภารกิแรงงานสู่ประชาชนชายแดนใต้

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงใต้ ขับเคลื่อนภารกิแรงงานสู่ประชาชนชายแดนใต้

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ปัตตานี พบปะบัณฑิตแรงงาน พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการทำงาน ยกย่องบัณฑิตแรงงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เป็นประธานมอบนโยบาย แนวทางในการทำงานของบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมี นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี

พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงาน จำนวน 195 คน ให้การต้อนรับ ณ ห้องศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำนโยบายของกระทรวงแรงงานในการสร้างแรงงานคุณภาพ นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบเอ็มโอยู ยกระดับรายได้แรงงานแรกเข้า ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ พัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์

ขับเคลื่อนการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คุ้มครองแรงงานอิสระให้มีรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาแรงงาน การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพิ่มศักยภาพการทำงานของบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน และยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Share Button
admin

admin