web analytics

ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ บิสิเนส ร้องผู้ตรวจการ กรณี จนท.รัฐ ประพฤติมิชอบ

ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ บิสิเนส ร้องผู้ตรวจการ กรณี จนท.รัฐ ประพฤติมิชอบ

วันที่ 29 มี.ค. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน “นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล” กรรมการบริษัทอินเตอร์ โดเมสติค เคอร์เรนซี่ จำกัด และคณะเข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายพรชัย “คุณเจริญ” นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรณีรับคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ อำนาจกรรมการ ซึ่งผู้ขออาจใช้เอกสารปลอมประกอบคำขอจดทะเบียน เข้าข่ายขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยมีนายวรวิทย์ จิตสัมฤทธิ์ และนายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกล่าวเบื้องต้น จะขอเวลาตรวจสอบเอกสาร และประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ช่วยชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ มติที่ประชุมใหญ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีคำสั่ง กรณีข้อพิพาทระหว่าง “นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล” กับ “นายวีระชัย สุธีรชัย” เห็นควรให้รอคำพิพากษาจากศาล ก่อนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางจะดำเนินการใดๆ เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ซึ่ง “นายพรชัย คุณเจริญ” ผู้เป็นนายทะเบียนทราบอยู่แล้ว แต่ยังกระทำรับคำขอจดทะเบียน และมีหนังสือคำสั่งให้นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล จัดส่งเอกสาร อันจะเป็นการขัดคำสั่งของมติที่ประชุมใหญ่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยเหตุและผลดังกล่าว “นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล” จึงได้ขอความเป็นธรรมจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

admin

admin