web analytics

พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พว.)  ได้มีการแถลงข่าว ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform  เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนการสอนก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกคนตองมีการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการเรียนรู้  พว.จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษา  “ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class” เพื่อเป็นช่องทางให้ครูอาจารย์ที่สนใจได้ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการสอนได้ตามปกติ

“ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครูอาจารย์และนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้  สามารถที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ   ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEP และครูจะสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนและสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา”นายไพศาลกล่าวและว่า แพลตฟอร์ม ของ พว.จะเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่โรงเรียนที่จะได้รับสิทธิ์ใช้ห้องเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ พว.จะต้องใช้แบบเรียนของ พว.ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

นายไพศาล กล่าวอีกว่า ในระยะแรก พว.จะมีการนำร่องการใช้แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 20 โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้มีโรงเรียนสมัครเข้าใช้ครบทุกจังหวัดแล้ว แต่เพื่อให้บริการทางวิชาการอย่างทั่วถึง พว.จะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของ พว.ได้ทุกจังหวัด หรือ ติดต่อโดยตรงที่ พว. โทร. 0-2243-8000 ต่อ 6405-8  อย่างไรก็ตามขณะนี้ พว.กำลังจะทำการพัฒนาให้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นห้องเรียนออนไลน์แบบ  Realtime ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พว. กล่าวว่า ทุกวันนี้เราก้าวสู่วิถีใหม่ โลกการเรียนรู้ก็เป็นการเรียนรู้วิถีใหม่ แม้จะมีความพยายามให้การเรียนรู้กลับไปสู่วิถีเก่า แต่ชีวิตจริงโลกของอนาคตเป็นโลกยุคดิจิทัลเราจะต้องเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหน  มีศักยภาพแบบไหนก็ตามถ้าเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และสามารถเรียนรู้ได้ เขาสามารถที่จะปรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ได้ ดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว และตอนนี้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ของ พว.เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ เพราะมี content ที่อยู่ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 STEP ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้แบบ active learning

Share Button
admin

admin