web analytics

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯพร้อมทอดผ้าป่าช่วยผู้ป่วย ณ วัดยานนาวา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯพร้อมทอดผ้าป่าช่วยผู้ป่วย ณ วัดยานนาวา

เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการปลูกป่า และซื้อรถเข็นให้กับผู้ป่วย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ที่วัดยานนาวา ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ สมาคมส่งเสริมความเจริญพระพุทธศาสนา ได้จัดพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการปลูกป่า และซื้อรถเข็นให้กับผู้ป่วย โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลตรีหม่อมราชวงค์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์  เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยนาย ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุทธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญ พระพุทธศาสนา เป็นผู้กล่าวรายนามและเบิก ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ศาสนา และ ประชาชน ผู้ที่สมควรได้รับบุคคลทั่วไปซึ่งมีผลงานดีเด่น อันควรสรรเสริญ และ เป็นสาธารณประโยชน์หรือ ผู้บริจากเงินหรือ ทรัพย์สิน เพื่อการสาธารณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และ พระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๘ ราย ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการของสมาคมส่งเสริมความเจริญพระพุทธศาสนา ได้มีผลงาน ดีเด่นอันควรสรรเสริญ และเป็นสาธารณประโยชน์ ทางด้านพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรก คุณาภรณ์  ได้แก่

 ดร. สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ ที่ปรึกษาสมาคม ได้ทำคุณประโยชน์ ทำนุบำรุง พุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดระยะ เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบ็ญจมดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า บ.ภ. มีลำดับ เกียรติอยู่ในลำดับที่ ๓๕ จากลำดับ ๓๖ ลำดับ ประกอบด้วย ดวงตรา มีลักษณะอย่างจตุตถดิเรก คุณาภรณ์ สำหรับบุรุษ ใช้ห้อยแพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร แต่ไม่มีดอกไม้ที่จีบติดบนแพร แถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ซึ่งในการนี้ มีพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญ ชัยมงคลคาถา และได้มีการกล่าวรายนามผู้บริจากสมทบทุนโครงการปลูกป่า และผู้สนับสนุนโครงการซื้อรถเข็นสำหรับผู้ป่วย และ ผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมส่งเสริม พระพุทธศาสนาเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีรจารย์ และ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด ยานนาวา เป็นอันเสร็จพิธี

Share Button
admin

admin