web analytics

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณคลองเตย และคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งมอบนโยบายให้องค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. ได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาล ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชน และความปรารถนาร่วมมือกันในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Share Button
admin

admin