web analytics

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เดินหน้าเยียวยากลุ่มเปราะบาง

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เดินหน้าเยียวยากลุ่มเปราะบาง

World Vision Foundation of Thailand หรือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรคริสเตียนทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัวและชุมชน งานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และ การส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมมายาวนานเป็นปีที่ 46 โดยปัจจุบันมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และ ชุมชน ดำเนินการอยู่จำนวน 76 โครงการในพื้นที่ 42 จังหวัดในประเทศไทย มีเด็กในความอุปการะจำนวน 62,000 คน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระดับ หมู่บ้าน รวมถึง ชุมชนที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่ โดยทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ตลอดจนครอบครัวเป้าหมาย และ เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการทำงาน

ล่าสุดทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เผยถึง ‘การดำเนินงานการตอบสนอง 90 วัน ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19’ ซึ่งที่ผ่านมานั้น เกิดผลกระทบกับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงกลุ่มเด็กเปราะบางยากไร้เหล่านี้ โดยสถานการณ์ที่การรักษาของโรคที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา จึงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่ให้กลับมาระบาดในรอบที่สอง ซึ่งจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเด็กในความอุปการะ เด็กเปราะบางยากไร้ รวมถึงชุมชนและแรงงานข้ามชาติ กว่า 200,000 คน ให้สามารถป้องกันตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึง การแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น อย่าง สบู่เหลว หน้ากากอนามัย ทั้งหมดกว่า 300,000 ชิ้น เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อสำหรับชุมชนและพื้นที่ที่ขาดแคลน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังพร้อมผสานความร่วมมือด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์

โดยช่วงหลังวิกฤต COVID-19 ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเด็ก ๆ ยากไร้อีกจำนวนมาก และหลายครอบครัวที่ต้องเผชิญกับสภาวะและความฝันของเด็ก ๆ อาจไม่ได้ไปต่อ เนื่องจากความยากลำบากที่ครอบครัวที่ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องรายได้และอาชีพของพ่อแม่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอาหารการกิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน-อ่านเขียนในช่วงเปิดเรียน เราจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้เด็กและครอบครัวได้อิ่มท้องและอิ่มความรู้ โดยการส่งมอบนมกล่องกว่า 200,000 กล่อง ให้แก่เด็กปฐมวัย และแจกจ่ายอาหาร ถุงยังชีพให้ครอบครัวของเด็กที่ได้รับผลกระทบ กว่า 4,000 ชุด รวมไปถึงการมอบสื่อบ้านแห่งการเรียนรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ชุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบและดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเสริมเกราะความเข้มแข็งให้พร้อมต่อสู้กับไวรัสในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 10,000 ชุด ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ ลักษณะของโครงการยังมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมกว่า 159 แห่ง เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 ให้มีความตระหนักถึงการป้องกัน และการปกป้องคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤต โดยการร่วมมือในครั้งนี้ได้หน่วยงาน WHO กรมควบคุมโรค และ มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดบริการสายด่วนโควิด 1422 เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ หรือ หน่วยงาน STARFISH LABZ และ สสส. พัฒนาสื่อดิจิตัลส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และการดูแลเด็กในภาวะวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งอีกกว่า 16 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาชน จัดทำ คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ทั้งยังได้เหล่านักแสดงและผู้มีชื่อเสียงอีกมากมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสะท้อนความรู้สึก และความกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19

สำหรับตลอด 90 วันที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เดินหน้าดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัว เด็กเปราะบางยากไร้ ชุมชน และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามแนวทาง ‘ชีวิตวิถีใหม่’ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชนและดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน

             และหลังจากนี้ตลอดทั้งปี ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงสานต่อแผนงานการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา เด็กและครอบครัวยากไร้เปราะบางหลังวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-022-9200 ถึง 2  หรือ อีเมลล์ info@worldvision.or.th  LINE: @worldvision-thai และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldvision.or.th

Share Button
admin

admin