web analytics

รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย นราธิวาส

รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย นราธิวาส

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่จากทุกกรมร่วมดำเนินงาน และได้มอบหมายให้ นาบสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที จ นราธิวาส เพื่อมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 400 แกลอน

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยรถผลิตนำ้ดื่ม ของกรมทรัพยากรนำ้บาดาล เพื่อบริการประชาชนในพื่นที่ อำเภอตากใบ

และมีเจ้าหน้าที่ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรม ทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เข้าช่วยเหลือประชาชนกว่า 500 นาย โดยมี พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่4 เข้าร่วมการปฎิบัติงานและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

Share Button
admin

admin