web analytics

สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบ

สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบ

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

           ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบ จึงได้ร่วมมือกับ สพร. และ สวทช. โดย NECTEC ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางการเงิน การคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งสัญญาณเตือน และกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังของรัฐได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยเริ่มจากงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่า

การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด และจัดทำข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการนำร่อง โดยกำหนดชื่อโครงการว่า “Artificial Intelligence for Performance Audit” หรือ AI for PA ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและเป็นนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดิน

           “สำหรับในด้านการสนับสนุน สพร. และ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรในภาพรวม และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้ประสบความสำเร็จ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะให้การสนับสนุนทั้ง 2 หน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวในตอนท้าย   

Share Button
admin

admin