web analytics

สนุกเล่น สนุกเรียน สนุกคิด เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ‘คิดเป็น…ทำเป็น’

สนุกเล่น สนุกเรียน สนุกคิด เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ‘คิดเป็น…ทำเป็น’

วัย 3 – 6 ขวบ หรือปฐมวัย เป็นช่วงของการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะเด็กวัยนี้สมองจะเจริญเติบโตสูงสุด นั่นคือสมองส่วนหน้าจะมีบทบาทสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่โลกการเรียนรู้ที่จะพัฒนากระบวนการทางความคิด หากได้รับการกระตุ้น ฝึกฝน และพัฒนา จะเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาปฐมวัยถือเป็นก้าวแรกและเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต กว่า 10 ปีที่ ครูมาย ‘มนภัทร ด่านวชิรา’ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด ได้มุ่งมั่นบ่มเพาะหล่อหลอมต้นกล้าน้อยๆ ให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่า ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่รู้จริงทำจริง ไม่ใช่แค่ด้านวิชาการ แต่เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม

“เด็กวัยนี้ จะมีความสดใส ร่าเริง และมีความมหัศจรรย์ด้วยสมองและความคิดของเขา มีความสนใจ สงสัย ใคร่รู้ตลอดเวลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดจึงจัดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Project Approach เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้สนุกเล่น สนุกเรียน สนุกคิด โดยแต่ละกิจกรรม จะร่วมกันโหวตตามความสนใจของเด็กๆ ตามที่อยากรู้จริงๆ ซึ่งเด็กๆ มีข้อสงสัย ตั้งคำถาม แล้วลงมือทำด้วยตัวเอง เด็กได้สัมผัสจับต้องจากของจริง มีการไปทัศนศึกษาตามเรื่องที่สนใจ ได้ซักถามจากผู้รู้เรื่องจริงในคำถามที่ตนเองสงสัย เพื่อเด็กๆ จะเข้าใจยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบเด็กจึงสนุกที่จะค้นหาคำตอบ เสร็จแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กจะสามารถอธิบายได้อย่างมั่นใจ เพราะเกิดจากสิ่งที่ได้ทำจริง ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจะทำให้เกิดความสุขและเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำได้ จะทำให้เขาจดจำไปนาน สิ่งเหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออก กล้าคิด ลงมือกระทำเอง ฝึกการคิดและแก้ปัญหาด้วย”

การเรียนรู้แบบ Project Approach เด็กๆ จะได้รับการบูรณาการ ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคม หากส่งเสริมวิชาการเพียงด้านเดียว จะเสียโอกาสในการพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวข้องด้านไหวพริบ จินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนการเรียนรู้จะมีการสอดแทรกทักษะชีวิต EF (Executive Functions) และปลูกฝัง 7 Habits หรือ 7 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ เข้าไปส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ด้วย เช่น การปลูกฝังให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเอง การยั้งคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา หรือการทำข้อตกลงแบบชนะ-ชนะ โดยคุณครูจะไม่ได้ออกคำสั่งแต่จะให้เด็กมีส่วนและที่สำคัญ การสานสัมพันธ์ระหว่างทางโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ ที่ได้ร่วมมือกับครูสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กในทุกรูปแบบให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นในการเรียนรู้ต่างๆ จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่างๆ กับเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่าสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างบ้านและโรงเรียนจะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเด็กนั่นเอง

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขทุกๆ วัน จนจบภาคการศึกษา บ้านสนุกคิดจึงจัดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถด้วยรูปแบบการแสดงที่หลากหลายมีทั้งการแสดงละคร การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง การแสดงบัลเลต์ เทควันโด้ พร้อมกับร่วมยินดีกับพี่ๆ อนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยพร้อมจะก้าวสู่โลกใบใหม่…งานนี้เด็กๆ ได้มอบความสุขให้ผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่มาร่วมเชียร์ลูกๆ หลานๆ ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มกันถ้วนหน้า

มาเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ‘สนุกเล่น สนุกเรียน สนุกคิด’ อย่างมีความสุขกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baansanookkid.com หรือ โทร. 02 728 2238

Share Button
admin

admin