web analytics

สมุทรสาครชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน …“Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว”

สมุทรสาครชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน …“Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว”

จังหวัดสมุทรสาครเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ทางเลือกใหม่ใกล้  กทม. ในอำเภอบ้านแพ้ว เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่ยังคงเต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กับกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว”

นายประพัน ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้เน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงอุตสาหกรรม

รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสินค้าชุมชน ดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตต่อไป

 การจัดกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว” ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แล้วยังเป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านแพ้วมีอยู่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ สวนมะพร้าวน้ำหอม สวนหม่อน สวนแก้วมังกร สวนกล้วยไม้ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากพืชผลเกษตรต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีตลาดน้ำบ้านแพ้ว

ซึ่งเป็นตลาดโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนไปจนถึงจังหวัดราชบุรี ตลาดแห่งนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จะมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันตลอดทั้งวัน จะเริ่มปิดร้านกันช่วงเย็น ๆ ราว ๆ ๑๘.๐๐ น. ที่นี่มีสินค้ามากมาย ทั้งของกินของใช้หลากหลายประเภท ซึ่งมักจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นไม้ที่สะอาดเอี่ยม ทั้งสองฝั่งคลอง ตลาดน้ำบ้านแพ้วได้เป็นแหล่งรวมของกินของอร่อยขึ้นชื่อของบ้านแพ้วไว้มากมาย

 นอกจากนี้ยังมีวัดสำคัญหลายแห่งบนเส้นทางริมคลองที่เหมาะกับการเยี่ยมชมและสักการะ ที่พลาดไม่ได้คือการสักการะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทองเนื้อหินทรายแดงฉาบปูน ปางมารวิชัย

มีพระพักตร์เอิบอิ่ม ยิ้มละไมหน้าตักกว้าง ๘๑ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว (เป็นที่อัศจรรย์ถึงสัดส่วนของหลวงพ่อโตที่ช่างสมัยโบราณได้กำหนดไว้ล้วนเป็นเลขมงคลทั้งสิ้น เช่น ขนาดความกว้างของหน้าตักเมื่อนำตัวเลขมารวมกันจะได้ ๙ ส่วนสูงรวมกันได้ ๙ อีก เมื่อนำส่วนกว้างรวมกับส่วนสูงก็ได้ ๙ ซึ่งเลข ๙ คนทั่วโลกถือว่าเป็นเลขสุดยอดของเลขมงคล)

 วัดธรรมจริยา เป็นวัดที่มีอายุราวร้อยปีเศษ อยู่ริมคลองดำเนินสะดวก บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เดิมมีชื่อว่า “วัดใหม่มธุรส” ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น “วัดธรรมจริยา” และ “วัดธรรมจริยาภิรมย์” ในปัจจุบัน ที่นี่มีเจดีย์ใหญ่ที่งดงามมากฐานเจดีย์เป็นห้องมี ๒ ชั้น ชั้นบน เป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่สวยงาม นามว่า หลวงพ่ออู่ทอง ด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และคนที่ศรัทธาจากทางไกล เจดีย์ที่งดงามนี้ก็สร้างเสร็จในระยะเวลา ๓ ปี ๑๐ เดือน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงามรวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในที่ตระการตาประทับใจทุกคนที่ได้พบเห็น

 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะชาวรามัญสร้างขึ้นมา อยู่ต้นคลองตาปลั่งเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางน้ำหลัก สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ก็คือ นอกจากศาสนสถานภายในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในวัด ยังเป็นที่อาศัยของ นกกาน้ำ นกกระยางขาว เป็นจำนวนมาก

Share Button
admin

admin