web analytics

สส. มอบรางวัล G-Green ขับเคลื่อนสังคมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สส. มอบรางวัล G-Green ขับเคลื่อนสังคมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมตามแนวทาง “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี ได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา คือ

“ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน” และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2580 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการจัดการ ของเสียหรือมลพิษอย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G – Green) โดยมีการตรวจประเมิน มอบคำรับรอง และโล่ตราสัญลักษณ์ตัว G – Green ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) รูปแบบการดำเนินงานจะเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวต่อว่า โครงการ G – Green ในปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนครบรอบ 12 ปี จึงได้มีการจัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปีเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

สำหรับสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับรางวัล G – Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2561 จาก มีจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย แยกประเภท

1. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

1.1 ประเภทเครื่องแต่งกายจากผ้าและเคหะสิ่งทอ

1.2 ประเภทสบู่

1.3 ประเภทเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา

2. โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)

3. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ทั้งนี้ สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2562 นั้น สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5653, 0 2278 8400 ต่อ 1661

Share Button
admin

admin