web analytics

สำนักงานท่องเที่ยวฯ 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชวนไหว้ 4 พระธาตุ แห่งแดนใต้

สำนักงานท่องเที่ยวฯ 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชวนไหว้ 4 พระธาตุ แห่งแดนใต้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่นำเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย “จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง” มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งภูเขา ป่าไม้ น้ำตก หาดทราย ท้องทะเล และแนวปะการัง ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ04

ที่ผ่านมา การเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ยังประสบปัญหาในเรื่องของฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงมรสุม ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในแนวอื่นๆอีก แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักแต่แหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก แต่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวบนบก กลับไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร03

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้ง 4จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย  ได้แก่  ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง จึงมีแนวคิดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบนบกมาเป็นจุดขายใหม่ๆ ภายใต้แคมเปญ “มหาจตุธรรมธาตุแดนใต้” โดยใช้แนวทางท่องเที่ยว 4 พระธาตุสู่มรดกโลกเป็นแกน ด้วยการชู“พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช” ที่อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage) มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวประเภทเดียวกันในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย คือ พระธาตุสวี จังหวัดชุมพร พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง06

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย จึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “จตุธรรมธาตุ” ขึ้นมา และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สโลแกนว่า “กราบมหาจตุธรรมธาตุแดนใต้ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงสี่จังหวัดเลียบอ่าวไทย อิ่มใจในทางธรรมและธรรมชาติ” สำหรับกิจกรรมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเที่ยวให้ครบทั้ง 4 พระธาตุ นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆยังมี อาทิ กิจกรรมมอบเหรียญมหาจตุธรรมธาตุแดนใต้ ,กิจกรรม RoadShow ที่เชียงใหม่ และสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 จังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  

 

admin

admin