web analytics

สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (30 กันยายน 2562) โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน และได้มีการพิจารณาตัดสินจากผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล

    นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประธานกล่าวในพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ข้อนี้นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ดังนั้น การดูแลท้องถิ่นที่เสียสละให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจการบริหารสู่ชุมชน โดยเฉพาะเมื่อการดำเนินงานได้เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

    กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามมาตรา 97(3) เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสู่ชุมชน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

หรือเทศบาลในพื้นที่ประกาศ เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานที่ กกพ. กำหนด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้ง 3 ประเภท คือ 1) กองทุนประเภท ก เป็นกองทุนขนาดใหญ่ได้รับอนุมัติงบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี 2) กองทุนประเภท ข เป็นกองทุนขนาดกลางได้รับอนุมัติงบประมาณมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี และ 3) กองทุนประเภท ค เป็นกองทุนขนาดเล็กที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยในช่วงเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการ รวมแล้ว 494 กองทุน

เป็นเงินประมาณ 18,000 ล้านบาท และเป็นโครงการชุมชนประมาณ 50,000 โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความเจริญและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างสงบสุข

Share Button
admin

admin