web analytics

องค์การจัดการน้ำเสีย รับมอบประกาศมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

องค์การจัดการน้ำเสีย รับมอบประกาศมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ณ.ห้องประชุมองค์การจัดการน้ำเสีย ชั้น ๒๓  อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ  บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบใบประกาศรับรองการได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ ให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย โดย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นผู้รับมอบ

    องค์การจัดการน้ำเสียได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) เป็นมาตรฐานที่องค์กรต่างๆ  ให้ความสำคัญและยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์การจัดการน้ำเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม) มีการกำกับดูแลในการบริหารโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน      

 ซึ่งส่งผลให้การทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพภาพลักษณ์ให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย

Share Button
admin

admin