web analytics

แถลงข่าวโครงการ ช่างผมอุ่นใจ by พม. ‘ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

แถลงข่าวโครงการ ช่างผมอุ่นใจ by พม. ‘ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

ปปร.25 บ้านหน้าพระลาน ร่วมกับ 7 องค์กรหลัก สถาบันพระปกเกล้า, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน),สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ กลต., สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย และกระทรวงแรงงาน  จัดแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ ช่างผมอุ่นใจ by พม. ‘ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                ดร.สมศักดิ์ ชลาชล  กล่าวถึงแนวคิดหลักของโครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”  ว่า “แนวคิดหลักของโครงการคือการสร้าง ปรับเปลี่ยน และยกระดับรายได้ ให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าสู่อาชีพ หรืออยู่ในแวดวงอาชีพการตัดแต่ง และดูแลทรงผม ให้กับประชาชนรวมทั้งสิ้น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บกพร่องด้านการได้ยิน ซึ่งมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ, กลุ่มผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง ประสบปัญหาจากการขาดรายได้ รวมถึงกลุ่มของผู้ถูกกระทบในทางลบอย่างหนักจาก Double Disruption นั้น หมายถึง วิกฤต ซ้อน วิกฤต ซึ่ง วิกฤตที่ 1 เป็นวิกฤตจากเทคโนโลยี และวิกฤตที่ 2 คือวิกฤตจากโรคระบาด ก็คือโควิด 19 ที่กำลังมีผลกับเศรษฐกิจและประเทศของเราตอนนี้ ซึ่งทั้ง  2 วิกฤตนี้ทำให้มีผลกระทบมากมายกับหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพรับจ้าง ค้าขาย อาชีพอิสระ ที่มีแรงกดดันให้ต้องเสาะหาอาชีพใหม่ หรือแหล่งสร้างรายได้เพิ่มเติมที่จะเป็นแหล่งรายได้หลักในอนาคต และกลุ่มช่างทำผม ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ชัดเจนมากขึ้น มีรายได้ที่มากขึ้น และมีคุณวุฒิวิชาชีพระดับประเทศที่เป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับสถานะทางสังคมให้สูงขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประชาชนที่อยู่ในวิชาชีพทำผมได้อย่างมีประสิทธิผล”

“ทั้งนี้ การดูแลทรงผมถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของทุกคนที่จะยังคงมีอยู่ต่อไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  เป้าหมายหลัก ในการยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะเพื่อเข้าสู่วิชาชีพทำผมอันเป็นการสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจาก “ผม” ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของใบหน้า และร่างกายที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้เป็นไปตามที่ต้องการแล้ว ยังช่วยสามารถเปิดประตูสู่การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฯลฯ จึงถือเป็นหนึ่งในการดูแลร่างกายที่จำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกฐานะ” 

สำหรับบรรยากาศภายในยังได้รับเกีรยติจาก นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, นายเวคิน ดำรงรัตน์ หัวหน้าบ้านพระลาน ตัวแทน ปปร, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ดร สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยและวิบูรณ์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด หรือ CEO ผลิตภัณฑ์ LOLANE ร่วมแถลงข่าวโครงในครั้งนี้ โดยมี ดร.ภูวนาถ คุนผลิน รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน

Share Button
admin

admin