web analytics

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงานแสดงสินค้า“Inno Product by วิสาหกิจชุมชน”

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงานแสดงสินค้า“Inno Product by วิสาหกิจชุมชน”

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Food Innovation and Packaging Center, FIN) ได้จัดงานแสดงสินค้า “Inno Product by วิสาหกิจชุมชน” กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางยุพา  อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ ซึ่งงานแสดงสินค้านี้จัดขึ้นในวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภายในงานแสดงสินค้าพบกับนิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาภายใต้โครงการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนโดยตรง มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการมากกว่า 66 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมจากพระเอกชื่อดัง ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ และการแสดงทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์

งานแสดงสินค้า “Inno product by วิสาหกิจชุมชน” เป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่ผู้บริโภคภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล โครงการนี้มีวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 กลุ่มใน 77 จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 กลุ่ม / จังหวัด) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของตนเองเพื่อก้าวสู่ระดับสากล ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

admin

admin