web analytics

เริ่มแล้ว “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”

เริ่มแล้ว “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”

เริ่มแล้ว “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”

ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC  Academy)  และ THE WORLD BANK ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  เดินหน้าสานต่อแผนพัฒนาดิจิทัลให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ จัดพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ  “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”  โดยได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล”    ณ ห้องเดอะแกลเลอรี่ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่า “สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy Master Plan) ระยะเวลา 20 ปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากบริบทในการขับเคลื่อน Digital Economy มีหลากหลายมิติและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสถาบันพัฒนาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC  Academy)  จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดพื้นฐาน และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับ บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทุกภาคส่วนย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างรากฐานทางความคิด และการพัฒนาการอบรมมโนทัศน์เชิงบูรณาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับกิจการสื่อสารกฎหมาย และมาตรการรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้ทัดเทียมระดับสากล

สำหรับการจัด“โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”  เป็นการจัดอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสามารถนำไปพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี โดยการมี

ส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นสื่อสารอบรมไปยังกลุ่มเป้าหมายบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 60 ราย ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร มีความสนใจในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยการปูพื้นฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และการศึกษาเปรียบเทียบเชิงลึกกับกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย และแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Mr.Randeep Sudan Advisor Digital and Government Analytics World Bank, รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์, ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานกรรมการการศึกษาสภาหอการค้าไทยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ Country Manager Sterlite Technologies Ltd. (Thailand), นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี Manager Partner,Accentur(Thailand) เป็นต้น  โดยระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม และทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกันยายน และวันจันทร์ที่ 6  ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์  กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจสามามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.nbtcacademy.com

t

t