web analytics

อจน.เปิดระบบบําบดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง..นครปฐม

อจน.เปิดระบบบําบดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง..นครปฐม

ระบบบําบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดย นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดพิธีเปิดระบบบําบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยท่าน พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ และ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียมาร่วมในพิธี นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดเผยว่าระบบบําบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นระบบบําบัดน้ำเสียชุมชนที่องค์การจัดการน้ำเสีย ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ำเสีย มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับน้ำเสียชุมชนของวัดไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ ประมาณ 0.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชน 14 หมู่บ้าน ประชากรมากกว่า 28,000 คน ก่อสร้าง เริ่มเดินระบบบําบัดน้ำเสียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รองรับน้ำเสียชุมชน ได้วันละ 600 ลูกบาศก์เมตรIMG_2107

ซึ่งระบบบําบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นระบบบําบัดน้ำเสียใช้พื้นที่ใต้ดิน ด้านบน เป็นสวนสาธารณะ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระบบบําบัดน้ำเสียเทศบาลเมือง ไร่ขิงมีที่ตั้งอยู่ในชุมชน มีผู้สัญจรไปมาจํานวนมาก และประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียได้คุณภาพตาม มาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนเมืองไร่ขิง ดีขึ้นและเป็นระบบบําบัดน้ำเสียที่มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถเป็นต้นแบบสําหรับการดําเนินงานระบบบําบัดน้ำเสียสําหรับชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างดีIMG_2252

admin

admin