web analytics

“EDUdigital 2019” ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อน AI สู่เทคโนโลยีทางการศึกษา

“EDUdigital 2019” ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อน AI สู่เทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 23 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” การพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นให้ประเทศไทยเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สัมฤทธิ์ผล

โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1, นายธนารัชต์  สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้การต้อนรับ

สำหรับงานประชุม “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ สนองนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และข้อสั่งการ 5 ข้อของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ การสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอินเตอร์เน็ต, การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงระบบดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม, การนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analysis มาส่งเสริมการเรียนรู้, การส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัล และการรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อมา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจงานพร้อมร่วมชมบูธอบรมการบรรยายนวตกรรมดิจิทัล อาทิ “นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยียุค AI” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, “จะป้องกันตัวอย่างไรให้ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์” โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน และ “ห้องเรียน 4.0 : สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรมด้วย Digital Technology โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

นอกจากนี้ครู-อาจารย์ ที่มาร่วมงานประชุมยังได้เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาผ่านระบบ Bringing Virtual and Augmented Reality (AR & VR) to every school การทะลายความเหลื่อมล้ำและเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้างด้วยโลกเสมือนจริง (AR & VR) ก่อนที่จะเข้ารับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชากด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Share Button
admin

admin