web analytics

WAMSB World Championship 2020

WAMSB World Championship 2020

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย”ไปเมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล, นายชัย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  มาร่วมงาน และ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ รับหน้าที่เป็นพิธีกรงานแถลงข่าว   

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยดำเนินการตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางตามนโยบาย การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 – 2564)

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดี  มีทักษะสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม มีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง  โดยกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม  คือให้เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 อย่าง

                    ซึ่งการจัดการประกวดดังกล่าว จะเป็นการยกระดับและต่อยอดการพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน  ได้แสดงออกในความสามารถและทักษะทางดนตรี  และมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ  ให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรี  นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง”

                    โดยการจัดการประกวด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี  โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันหลักๆ เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภทนั่งบรรเลง และการแข่งขันภาคสนาม โดยจะเริ่มการรับสมัครในช่วงพฤศจิกายน 2562 ศกนี้

                สำหรับการแข่งขันครั้งนี้  มีประเทศที่ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว 3 ประเทศ และอยู่ระหว่างการประสานงาน จำนวน 16 ประเทศ

            ด้าน อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ศิลปินมากความสามารถ ทั้งด้านดนตรี ร้องเพลงและการแสดง ที่งานนี้นอกจากมารับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้ว ยังมาร่วมเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทยด้วย โดยอาร์ม กล่าวว่า “ดนตรี เป็นสิ่งที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย แม้แต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะครับ และก็เป็นที่น่ายินดีและเรียกว่าชื่นใจที่มีเด็กเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านดนตรีกันมากขึ้นและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทยในครั้งนี้ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เด็กไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก ผมก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมาร่วมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วยกันครับ”

และปิดท้ายงานแถลงข่าว ด้วยการแสดงดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ท ของน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งบรรเลงเพลงได้อย่างไพเราะ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวดังกึกก้อง

                    โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/ www.facebook.com/DCP.culture และ Line @ วัฒนธรรม

Share Button
admin

admin