web analytics

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสริมศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์……..ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข การมีต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ทั้งในระดับชุมชนและสถานศึกษา จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อย่างครบวงจร ซึ่งมีหัวใจสำคัญ อยู่ที่  3Rs Reduce Reuse และ Recycle

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหลักประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ที่จะเกิดขึ้นใหม่อีก 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ชุมชนบ้านดอยกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนโนนกล้วยหอม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดอบรมเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรหลักประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 5 แห่ง ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน

โดยทั้งหมดจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ เทคนิคการเป็นวิทยากรและการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยน บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดขยะระดับประเทศ “คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้ยั่งยืน” เทคนิคการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste สู่ความยั่งยืน ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ สู่ต้นแบบจังหวัดสะอาด ชุมชนสะอาด นวัตวิถี / การท่องเที่ยว / ทสม.ดีเด่น  ปลอดขยะ ไม่ปลอดรายได้ เทคนิคการต่อยอดอาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน และ Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสร้างการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาดูงาน

ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ฯ และมีส่วนร่วมในการขยายผลการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ต่อไป

admin