web analytics

“วราวุธ” ย้ำ ‘ต้นไม้’ คือทางรอด พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

26 พฤษภาคม 2564 ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศพร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำป

ของชาติเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละอองที่เกิดจากหมอกควัน ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกัน

ไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชันทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว ซึ่งมีการดำเนินการให้ครอบคลุมในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที่ดินของรัฐประเภท

อื่น ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ในพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 2.68 ล้านไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 – 2570) โดยในปี 2564 โดยกำหนดเป้าหมายจะดำเนินการปลูกป่าให้ได้ 400,000 ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ที่จะปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ

                และเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ที่ปลูกขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศและขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/statistic  โดยในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนและร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 44,417,749 ต้นนอกจากนี้กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีไว้แจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจ สามารถ

ไปขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนผลิตกล้าไม้

เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551

https://www.youtube.com/watch?v=y8RFlaDFhA4

admin