web analytics

ด่วน..!เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรี

ด่วน..!เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรีทางออนไลน์  เรียนเมื่อไหร่ เรียนกี่ครั้งก็ได้ สำหรับทุกคน ในโครงการ AI for ALL

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรีทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ด้านนวัตกรรมและนำไปต่อยอด ด้วยการเรียนการสอนในเรื่องของ AI ภายใต้โครงการ AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทุกคน)

หลักสูตร Learn AI แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร 9 เนื้อหา ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาก่อน และ หลักสูตรขั้นสูง เหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มาบ้างแล้วและต้องการต่อยอด และพัฒนาศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจะครอบคลุมและตอบโจทย์ของผู้เรียน ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาก่อน เช่น การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI, การสร้าง AI โดยใช้ Python, การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์, เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม, การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกด้วยเครื่องมือ หรือเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านต่าง ๆ  เช่น การประยุกต์ใช้ AI สําหรับการแพทย์, การประยุกต์ใช้ AI สําหรับการเงินและการธนาคาร,การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประสบความสำเร็จ โดยผู้สอนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์โดยตรง จากหลากหลายสาขาอาชีพ หลักสูตรภาษาไทย เข้าใจง่าย

นอกจากนี้เมื่อจบหลักสูตรแล้วยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา หรือในกรณีที่ผู้เรียนประเมินสมรรถนะก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะด้านทักษะพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรับรองทักษะที่ตนเองว่าสามารถทำได้จริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าสู่สายงานอาชีพที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะมีหน่วยงานรับรองความสามารถในการประกอบอาชีพ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเริ่มเรียนได้ที่ https://learn-ai.in.th/home และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อกำหนดในการวัดและประเมินสมรรถนะได้ที่ https://learn-ai.in.th/home/certificates โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   

โครงการ AI for ALL (โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทุกคน) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  เกิดขึ้นเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับทุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนออนไลน์ 

ทั้งนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้นเพื่อให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้างและเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่โลกอนาคต การสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป การส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้มีความเข้าใจและสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารองค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การทำงาน และการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการสร้างทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การนำไปใช้งาน ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนสังคม 

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล:

คณะทำงานโครงการ AI for All มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

admin