web analytics

“คิตตี้ -กิจติพร”  นำทีมนางงาม ประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อม กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567 ”

“คิตตี้ -กิจติพร”  นำทีมนางงาม ประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อม กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567 ”

ด้วยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดําเนินกิจกรรม “หนาวนี้ทํา ดีเพื่อพ่อ” ณ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยการนําเครื่องกันหนาว เช่น ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงมือ เป็นต้น

พร้อมกับนําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรค ทั่วไปและบริการทันตกรรมให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและ  ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น โดยเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๕๔๕ ร่วมกับสมาคมช่างภาพ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพอากาศ ได้ดําเนินกิจกรรมมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเป็นปีที่ ๒๒

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วน ร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ให้มีสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาด 

                ในการนี้ คณะนางงาม นำโดย “คุณคิตตี้ -กิจติพร นันทนนท์” ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs.Thailand World ร่วมด้วย  “คุณรัมณีย์ อภิชัยโชติรัตน์” เจ้าของมงกุฎ Mrs. Tourism Thailand 2023”  , “คุณณัชรัตน์ อภิวาวงศ์ศา” รองอันดับ1 MRS.THAILAND WORLD 2023, พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมประชุมวางแผน การดำเนินการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ ในปีนี้  โดย อำเภอที่จัดกิจกรรม ได้แก่  อำเภอ งาว, อำเภอ แจ้ห่ม ,อำเภอ วังเหนือ ใน จังหวัดลำปาง

 โดยมี “พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี” ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

admin